Privacy Statement

Bij de aanvraag van (informatie over) een verzekering vragen wij u om persoonsgegevens en eventueel andere gegevens. Deze gegevens worden door Lifetri verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en financiële diensten, alsmede voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties,  voor het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het relatiebestand van Lifetri en/of een aan haar gelieerde onderneming, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer 1073339). Desgevraagd verstrekt Lifetri een toelichting.

Op de verwerking van de persoonsgegevens door Lifetri zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. In deze gedragscode zijn de rechten en de plichten van partijen bij de gegevensverwerking geregeld. De volledige tekst van deze gedragscode kan worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, postbus 93450, 2509 AL Den Haag of via www.verzekeraars.nl.

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. De databank van CIS wordt door verzekeraars onder meer gebruikt om de betrouwbaarheid van claims te kunnen beoordelen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Verwerking medische gegevens
Bij de verzekeraar worden gezondheidsverklaringen samen met eventuele andere medische stukken bewaard in een medisch dossier. Dit medisch dossier wordt volgens de daarvoor geldende regelgeving beoordeeld door de geneeskundige dienst die op basis van de gegevens het risico inschat. Met het inzenden van de door u ingevulde gezondheidsverklaring geeft u aan hiertegen geen bezwaar te hebben. Soms is het noodzakelijk dat uw medische gegevens ook aan de geneeskundig adviseur van een herverzekeringsmaatschappij worden voorgelegd.

Inzage en correctie

Wanneer u reeds een relatie met ons heeft, kunt u ons om opgave vragen welke persoonsgegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om correctie verzoeken. U ontvangt dan binnen vier weken bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan. U kunt uw verzoek richten aan:

Lifetri
Postbus 1020
1200 BA HILVERSUM

Recht van verzet

Indien u door Lifetri of een aan haar gelieerde onderneming niet (meer) benaderd wilt worden met informatie over onze diensten en producten, kunt u dit schriftelijk melden aan:

Lifetri
Postbus 1020
1200 BA HILVERSUM

Uiterlijk vier weken na uw beroep op het recht van verzet ontvangt u van Lifetri een bevestiging.

Lifetri behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.